• ساعت : ۲۰:۸:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ 
  • تعداد بازدید : 65
فیلم وبینار آشنایی با دلایل كاهش شاخص H-Index

فیلم وبینار آشنایی با دلایل کاهش شاخص H-Index 

 

H-INDEX یکی از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2005 ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮرج ﻫﯿﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﺑﺪاع ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺮون‌داد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ. اچ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ، ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ.

با توجه به آن که آشنایی با دلایل کاهش شاخص اچ ایندکس برای پژوهشگران عزیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، وبیناری با این موضوع و با تدریس دکتر پیام کبیری برگزار گردیده و فیلم آن در آپارات بارگذاری شده است.

 

جهت مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

فیلم وبینار آشنایی با دلایل کاهش شاخص H-Index

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    اهواز - شهر دانشگاهي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول – صندوق پستی : 158

    6.0.3.0
    V6.0.3.0