آمار بازدید
آمار کلی
آمار کل بازدید 530607
پربیننده ترین روز 1398/02/24
آمار پر بيننده ترين روز 1085
بازديد امروز 46
بازديد ديروز 99

فرم تایید صحافی و راهنمای نگارش پایان نامه و فرم شماره 5 و11

به روز رسانی: 1400/04/05

دانلود راهنمای نگارش پایان‌نامه (ویرایش 1400)

دانلود الگو (Template )-پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

    دانلود راهنمای تأیید صحافی غیر حضوری پایان‌ نامه-( اطلاعیه اخذ تایید صحافی به صورت غیر حضوری)

دانلود فرم کاربرگ تایید انجام صحافی و تحویل سی دی

دانلود فرم صورت جلسۀ دفاع از پایان‌‌نامه(فرم11)

دانلود فرم تأییدیه صحت و اصالت نتایج پایان نامه(فرم 5)

 

 


 

دانلود فرم کاربرگ تایید انجام صحافی و تحویل سی دی

 

ARM  

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز

دانشکده /بیمارستان

 

کاربرگ تأیید انجام صحافی پایان‌نامه

 

                                                                                       عنوان پایان‌نامه:

                                                                                           نام و نام خانوادگی دانشجو:

نام و نام خانوادگی استاد راهنما و اعلام تأیید ایشان

 

         انجام صحافی مورد تأیید است

 

              نیاز به انجام اصلاح دارد                                       امضاء

نام و نام خانوادگی استاد راهنمای دوم یا مشاور علمی و اعلام تأیید ایشان

 

         انجام صحافی مورد تأیید است

 

              نیاز به انجام اصلاح دارد                                       امضاء

نام و نام خانوادگی استاد ناظر اول و اعلام تأیید ایشان

 

         انجام صحافی مورد تأیید است

 

              نیاز به انجام اصلاح دارد                                         امضاء

نام و نام خانوادگی استاد ناظر دوم و اعلام تأیید ایشان

 

         انجام صحافی مورد تأیید است

 

              نیاز به انجام اصلاح دارد                                         امضاء

نام و نام خانوادگی استاد ناظر سوم و اعلام تأیید ایشان

 

         انجام صحافی مورد تأیید است

 

              نیاز به انجام اصلاح دارد                                          امضاء

نام و نام خانوادگی استاد ناظرچهارم و اعلام تأیید ایشان

 

         انجام صحافی مورد تأیید است

 

             نیاز به انجام اصلاح دارد                                          امضاء

نام و نام خانوادگی ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

         انجام صحافی مورد تأیید است

 

             نیاز به انجام اصلاح دارد                                          امضاء

نام و نام خانوادگی مسئول تأیید صحافی کتابخانۀ مرکزی

 

         انجام صحافی مورد تأیید است

 

             نیاز به انجام اصلاح دارد                                         امضاء

 

                                                                                                                                                      امضای معاونت توسعۀ پژوهش و فناوری اطلاعات دانشکده/بیمارستان

ARM

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز

دانشکده /بیمارستان

کاربرگ تحویل نسخه‌های پایان‌نامه

 

1) استاد /اساتید راهنما

نام و نام خانوادگي :                            در تاريخ ...................... نسخۀ صحافی شده تحويل اينجانب شد        محل امضاء

نام و نام خانوادگي :                            در تاريخ ...................... نسخۀ صحافی شده تحويل اينجانب شد        محل امضاء

 

 

2) استاد/اساتید مشاور :

نام و نام خانوادگي :                            در تاريخ ...................... نسخۀ صحافی شده تحويل اينجانب شد        محل امضاء

نام و نام خانوادگي :                            در تاريخ ...................... نسخۀ صحافی شده تحويل اينجانب شد        محل امضاء

نام و نام خانوادگي :                            در تاريخ ...................... نسخۀ صحافی شده تحويل اينجانب شد        محل امضاء

 

3)کتابخانه دانشکده  ---- :          (یک عدد سی دی / یک نسخه صحافی)                       مهر و امضای مسئول کتابخانه

4)کتابخانه گروه آموزشی :                 (یک عدد سی دی / یک نسخه صحافی)                       مهر و امضای مسئول کتابخانه

4) کتابخانه بیمارستان محل دفاع:      (یک عدد سی دی)                                                          مهر و امضای کتابخانه

5) کتابخانه مرکزی دانشگاه:               (دو عدد سی دی)                                                            مهر و امضای کتابخانه

6) معاونت پژوهشی دانشکده:            (یک عدد سی دی / یک نسخه صحافی)                       مهر و امضای واحد پژوهشی

 

در زمان تسویه حساب معاونت پژوهشی دانشگاه (یک عدد CD )  تحویل شود.

توجه: صورتجلسۀ دفاع از پایان‌نامه، مقالۀ چاپ شده، فایل نهایی پایان‌نامه (با فرمت Word و  PDF )  در تمامی CD‌ها بارگذاری شود.

 

 

 

دانلود فرم صورت جلسۀ دفاع از پایان‌‌نامه(فرم11)

ARM

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

دانشکدۀ ----

فرم شمارۀ11: صورت جلسۀ دفاع از پایان‌‌نامه

با تأییدات خداوند متعال، جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ آقای/خانم ......................... در رشتۀ ............................................ مقطع ........................... به شمارۀ دانشجویی ............................ تحت عنوان .............................................................................................. ......................................................................................................... با شمارۀ ثبت ......................... و تاریخ ثبت ........................... با حضور اساتید راهنما، مشاور و هیأت داوران در محل ............................... در تاریخ ................................. تشکیل و ایشان با موفقیت از پایان‌نامۀ خود دفاع نموده و موفق به کسب نمرۀ ........................... (به حروف .............................) با رتبۀ ................................. گردیده است.

 

          استاد(ان)راهنما:                                                                                                                   محل امضاء

1-  

2-                                                                                                                                

 

         استاد(ان)مشاور:                                                                                                                    محل امضاء

1-

2-                                                                                                                

         هیأت داوران:                                                                                                                         محل امضاء

1-

2-                                                                                                               

3-

4-                                                                                                

نمایندۀ شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:                                                                        محل امضاء

نمایندۀ معاونت پژوهشی دانشکده:                                                                                      محل امضاء

مدیرگروه:                                                                                                                           محل امضاء

                                    معاون پژوهشی دانشکده      

 

 

دانلود فرم تأییدیه صحت و اصالت نتایج پایان نامه(فرم 5)

ARM

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

تأييديه صحت و اصالت نتايج پايان­‌نامه

عنوان پايان­نامه

 

نام دانشجو

 

شمارۀ دانشجويي

 

تاريخ تصويب

 

تاريخ دفاع

 

رشتۀ تحصيلي

 

مقطع تحصيلي

 

استاد (ان) راهنما

 

 

 

   

اينجانبان اقرار مي‌­نماييم كه:

1. كليۀ نتايج مندرج در پايان‌نامۀ مذکور، حاصل كار پژوهشي دانشجو و تحت نظارت و راهنمايي استاد/اساتید راهنما و بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی انجام گرفته و به موارد نسخه‌برداري شده از آثار ديگران، مطابق مقررات و ضوابط، ارجاع داده شده و مشخصات كامل منابع در فهرست منابع ذكر شده است.

2- پايان‌نامۀ مذکور قبلاً براي احراز هيچ مدركي ارائه نگرديده است.

3- در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، دانشگاه می‌تواند به تشخیص خود و مطابق با ضوابط و مقررات حاكم (دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی، قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه، تكثير و نشريات و آثار صوتي، ضوابط و مقررات آموزشي و پژوهشي، انضباطي و غيره) با اينجانبان رفتار نماید و اینجانبان حق هرگونه اعتراض و یا ادعای بعدی در خصوص احقاق حقوق مكتسبه و تشخيص و تعيين تخلف و مجازات را از خويش سلب و ساقط مي‌نماييم. در ضمن، مسئوليت هرگونه پاسخگويي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مراجع ذيصلاح ( اعم از اداري و قضايي) به عهدۀ اينجانبان خواهد بود و دانشگاه هيچ‌گونه تعهد و مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

4. كليۀ نتايج و حقوق حاصل از اين پايان‌نامه كاملاً متعلق به دانشگاه علوم پزشكي جندي‌شاپور اهواز است و هرگونه استفاده از نتايج علمي و عملي، واگذاري اطلاعات به ديگران يا چاپ و تكثير، نسخه‌برداري ترجمه و اقتباس از اين پايان‌نامه بدون موافقت كتبي دانشگاه ممنوع است و چنانچه مقاله‌اي از اين پايان‌نامه استخراج و منتشر شود، آدرس شخص دانشجو، نويسنده مسئول و نويسنده اول، آدرس صحيح دانشگاه علوم پزشكي جندي‌شاپور اهواز‌ خواهد بود. ضمناً نقل مطالب با ذكر منبع بلامانع است.

 

                              

 

رديف

سمت

نام و نام خانوادگي

امضاء

1

استاد راهنماي اول

 

 

2

استاد راهنماي دوم

 

 

3

دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0